01 Filosofi. Teori. Forskningsmetoder

Instrument. Metoder. Metodologi.
Används inte i klasserna: 10+, 11+, 12+, 16-16.7, 17+, 20.21-29+, 51+, 53.1+, 54.1+, 78-78.29, 80, 85+, 90.1
Kommer före formtillägget: 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 03+, 05+, 06+, 07, 08+

02 Kartverk

Kartblad. Hopvikbara kartor. Väggkartor. Jordglober. Kartor och kartverk i bokform. Digitaliserade kartor. Temakartor. Sjökort. Flygfotografikartor
Som karta räknas också en bok där minst hälften av sidorna är kartblad.
Används inte i klasserna: 80-85+
Kommer före formtilläggen: 01, 03+, 04, 05+, 06+, 07, 08+, 09
Kommer efter formtilläggen: -

03 Uppslagsverk

Uppslagsverk som är ordnade alfabetiskt, kronologiskt eller systematiskt
Konversationslexikon. Register
Används inte i klasserna: 03, 80-85, 99.2+
Kommer före formtilläggen: 01, 04, 05+, 06+, 07, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 08, 081

038 Ordböcker. Ordlistor

Ordböcker och ordlistor för enskilda språk. En-, två- och flerspråkiga ordböcker och ordlistor
Främmande ord, synonym-, slang-, frekvens- och förkortningsordböcker,
etymologiska ordböcker och ordlistor
Ordböcker och ordlistor över olika områden med korta definitioner av ord och termer
Används inte i klasserna: 03, 80-85+
Kommer före formtilläggen: 01, 03, 04, 05+, 06+, 07, 081, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 08

04 Samlingsverk. Samlingar

Artikel-, essä-, föreläsnings-, föredrags- novell- och talsamlingar av flera författare
Antologier. Festskrifter. Minnesskrifter
Används inte i klasserna: 04, 80+
Kommer före formtilläggen: -
Kommer efter formtilläggen: 01, 02, 03+, 05+, 06+, 07, 08+, 09

05 Seriella publikationer

Hit och till underklasserna i princip kontinuerligt utkommande publikationer som ges ut regelbundet eller oregelbundet och som har förts till den seriella publikationens gemensamma titel.
Formtillägget 05 med underklasser används inte om det gäller ett flerdelat arbete som utkommer under en begränsad period eller en enskild del av en periodisk skrift som klassificerats som monografi
Används inte i klasserna: 05+
Kommer före formtilläggen: 01, 04, 06+,07, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 03+, 051, 052, 053, 054, 08+

051 Tidskrifter

Enskilda tidskriftsnummer och tidskriftsårgångar, som har förts till tidskriftens gemensamma titel
Används inte i klasserna: 05+
Kommer före formtilläggen: 01, 04, 05, 052, 06+, 07, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 03+, 053, 054, 08+

052 Serier

Arbeten som katalogiserats under seriens titel
Som serie betraktas en grupp av skilda arbeten, vilka förutom sina egna titlar har en gemensam serietitel
Används inte i klasserna: 05+
Kommer före formtilläggen: 01, 04, 05, 06+, 07, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 03+, 051, 053, 054, 08+

053 Årsböcker. Kalendrar. Almanackor

Årsböcker, kalendrar och almanackor, som har förts till årsbokens, kalenderns eller almanackans gemensamma titel
Används inte i klasserna: 05+
Kommer före formtilläggen: 01, 04, 05, 051, 052, 054, 06+, 07, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 03+, 08+

054 Tidningar

Enskilda tidningsnummer och tidningsårgångar, som har förts till tidningens gemensamma titel
Används inte i klasserna: 05+
Kommer före formtilläggen: 01, 04, 05, 051, 052, 06+, 07, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 03+, 053, 08+

06 Organisationer

Föreningar. Sällskap. Klubbar. Stiftelser. Fonder. Stipendier. Pris
Används inte i klasserna: 06, 36.133, 38.63, 38.71, 80-85+
Kommer före formtilläggen: 01, 04, 07, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 03+, 05+,062, 063, 064, 065, 08+

062 Museer. Museivård

Används inte i klasserna: 06.2, 80-85+
Kommer före formtilläggen: 01, 04, 06, 07, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 03+, 05+, 063, 064, 065, 08+

063 Utställningar. Mässor

Används inte i klasserna: 06.2, 80-85+
Kommer före formtilläggen: 01, 04, 06, 062, 065, 07, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 03+, 05+, 08+

064 Arkiv. Arkivskötsel

Används inte i klasserna: 06.4, 80-85
Kommer före formtilläggen: 01, 04, 06, 062, 07, 09
Kommer efter formtilläggen: :02, 03+, 05+, 063, 065, 08+

065 Möten

Kongresser. Seminarier. Symposier
Används också för arbeten där föredrag från kongressen, seminarier eller symposier har samlats
Kommer före formtilläggen: 01, 04, 06, 062, 064, 07, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 03+, 05+, 063, 08+

07 Läroböcker. Övningsböcker. Läromaterial för musik

Läro-, övnings- och arbetsböcker samt lärarhandledningar för dem, ändå icke kursböcker för universitet eller högskolor
Används även för vägledning i sång och musik och för annat läromaterial inom musiken
Anväds inte för handledningar för hobbyverksamhet inom olika områden
Används inte i klasserna: 80-85+
Kommer före formtilläggen: 01, 04, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 03+, 05+, 06+, 08+

08 Tabeller. Statistik

Ett arbete där minst hälften utgörs av tabeller eller statistik betraktas som en tabell- eller statistikpublikation
Används inte i klasserna: 31.3+, 80-85+
Kommer före formtilläggen: 01, 03, 04, 05+, 06+, 07, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 038, 08

081 Standarder. Normer

Används inte i klasserna: 60.3, 80-85+
Kommer före formtilläggen: 01, 03, 04, 05+, 06+, 07, 09
Kommer efter formtilläggen: 02, 038, 08

09 Historia

Används inte i klasserna: 11+, 16.9, 41-48+, 70-77+, 80-86+, 90-99+
Kommer före formtillägget: 04
Kommer efter formtilläggen: 01, 02, 03+, 05+, 06+, 07, 08+