Klasser 3+

3 SAMHÄLLE
30 ALLMÄN SAMHÄLLSVETENSKAP
30.1 Sociologi
30.11 Sociala system
30.111 Samhällsfuturologi
30.112 Organisationssociologi
30.114 Regional sociologi
30.12 Levnadssättens sociologi. Kultursociologi
30.13 Socialpsykologi
30.15 Familjesociologi
30.16 Kriminologi. Kriminalsociologi
30.7 Medborgaraktivitet. Organisationsverksamhet. Mötesteknik
30.8 Umgängesformer och etikett
30.81 Anordnande av fester
31 STATISTIK
31.3 Allmän statistik
31.32 Allmän finländsk statistik
31.5 Demografi. Befolkningspolitik
31.508 Befolkningsstatistik
32 STATSLÄRA. POLITIK
32.01 Statsfilosofi. Politiska ideologier
32.1 Politiska system
32.18 Politiska system och inrikespolitik i olika länder
32.182 Finlands politiska system och inrikespolitik
32.1821 Finlands regeringsform och författning
32.1826 Finlands riksdagshandlingar
32.1828 Finlands partier
32.2 Mänskliga rättigheter. Medborgarens ställning i samhället
32.21 Invandrare. Flyktingar
32.3 Kvinnans och mannens ställning i samhället
32.4 Åldersgruppernas ställning i samhället
32.5 Internationell politik
32.51 Europeiska unionen
32.52 Finlands utrikespolitik
32.6 Internationellt samarbete
32.68 Internationella organisationer
32.7 Fredsfrågan. Fredsforskning
33 RÄTTSVETENSKAP
33.03 Rättshandböcker
33.04 Lag- och författningssamlingar. Rättsfallssamlingar
33.041 Kommittébetänkanden
33.1 Internationell rätt
33.2 Offentlig rätt och förvaltningsrätt
33.21 Statsförfattningsrätt
33.22 Tjänstemannarätt
33.23 Plan- och bygglagstiftning
33.24 Sociallagstiftning
33.25 Skatterätt
33.26 Kommunalrätt
33.27 Kyrkorätt
33.3 Civil- och handelsrätt
33.31 Familje- och förmynderskapsrätt
33.32 Arvs- och testamentsrätt
33.33 Sak- och obligationsrätt
33.331 Bostads- och fastighetsköpsrätt
33.34 Immaterialrätt
33.35 Hyres- och arrendelagstiftning
33.36 Handelsrätt
33.362 Bokförings- och revisionslagstiftning
33.364 Bolagslagstiftning
33.367 Banklagstiftning
33.368 Försäkringslagstiftning
33.4 Ekonomisk rätt
33.41 Jord- och vattenrätt
33.42 Jord- och skogsbrukslagstiftning
33.43 Näringsrätt
33.44 Arbetsrätt
33.45 Trafiklagstiftning
33.5 Straffrätt
33.58 Kriminalpolitik. Fångvård
33.6 Processrätt. Justitieförvaltning
33.62 Utsöknings- och konkurslagstiftning
34 REGIONPLANERING. REGIONALPOLITIK
34.1 Riksplanering
34.2 Landskapsplanering. Länsplanering
34.5 Samhällsplanering. Stadsplanering. Miljöplanering
34.52 Planering av bostadsområden
34.56 Trafikplanering
34.57 Planering av grönområden
35 FÖRVALTNING
35.1 Statsförvaltning
35.11 Centralförvaltning
35.12 Statens regional- och lokalförvaltning. Landskapsförvaltning
35.4 Kommunalförvaltning. Lokalförvaltning
35.48 Kommunalt samarbete
35.6 Brand- och räddningsväsen
35.7 Polisväsen. Allmän säkerhet
36 EKONOMISK VETENSKAP. NATIONALEKONOMI
36.1 Ekonomisk politik. Ekonomiska strukturen
36.11 Kapital. Naturresurser
36.111 Mark. Fastigheter. Tomter
36.12 Produktion. Produktivitet
36.13 Arbete. Arbetsliv
36.131 Arbetskraftspolitik
36.132 Lönepolitik. Inkomstpolitik
36.133 Arbetsmarknadsorganisationer
36.14 Priser. Prispolitik
36.15 Levnadsstandard. Konsumtion
36.2 Pengar. Valuta
36.22 Bankväsen. Börsväsen. Placeringsverksamhet
36.3 Försäkringsväsen
36.4 Kooperation
36.5 Offentlig ekonomi. Finansvetenskap
36.51 Ekonomisk planering
36.52 Beskattning. Skattepolitik
36.53 Bokföring och redovisning inom den offentliga ekonomin
36.6 Internationell ekonomi. Världshandeln
36.61 Internationella ekonomiska organisationer
36.62 Multinationella företag
36.63 Finlands utrikeshandel
36.68 Ekonomiska förhållanden i utvecklingsländerna
37 SOCIALPOLITIK
37.1 Arbetarskydd. Ergonomi
37.13 Arbetarskydd och ergonomi på olika områden
37.2 Social trygghet
37.21 Utkomstskydd
37.23 Socialtjänst
37.232 Äldreservice
37.233 Handikappservice
37.4 Familjepolitik
37.41 Dagvård.
37.42 Barn- och ungdomsomsorg. Barn- och ungdomsskydd
37.5 Bostadspolitik
37.6 Alkohol- och narkotikapolitik. Missbrukarvård
37.61 Alkoholpolitik
37.62 Narkotikapolitik
37.7 Privat hjälp- och vårdarbete
37.8 Konsumentpolitik
38 FOSTRAN. UNDERVISNING. PEDAGOGIK
38.1 Familjefostran och hemuppfostran
38.2 Didaktik
38.22 Undervisningsmaterial. Läromedel
38.221 Datateknik i undervisningen
38.29 Didaktik inom olika områden
38.291 Didaktik i filosofi och psykologi
38.292 Religionens didaktik
38.293 Samhällsvetenskapernas didaktik
38.294 Geografins och etnologins didaktik
38.295 Matematikens, naturvetenskapernas och medicinens didaktik
38.296 Didaktik i tillämpade vetenskaper
38.297 Didaktik i konst och idrott
38.298 Didaktik i språk och litteratur
38.299 Historiens didaktik
38.3 Studieteknik
38.4 Universitet. Högskolor
38.41 Enskilda universitet och högskolor
38.5 Skolväsen
38.51 Förskoleundervisning
38.52 Grundskolor
38.54 Utbildning på mellanstadiet. Utbildning på andra stadiet
38.541 Gymnasier
38.542 Yrkesutbildning
38.55 Specialundervisning. Specialpedagogik. Specialskolor
38.551 Läs-, skriv- och talsvårigheter
38.552 Hörselskadade
38.553 Synskadade
38.554 Rörelsehindrade
38.555 Utvecklingsstörda
38.58 Special- och experimentskolor
38.59 Undervisning av specialbegåvade
38.6 Vuxenutbildning. Fritt bildningsarbete
38.61 Folkhögskolor. Folkakademier
38.62 Medborgarinstitut. Arbetarinstitut
38.63 Folkbildningsorganisationer
38.64 Självstudier. Studiecirklar
38.7 Ungdomsarbete. Barnarbete
38.71 Scoutrörelsen
38.8 Yrkesval
39 MILITÄRVÄSEN
39.1 Vapen. Upprustning. Vapenhandel
39.2 Underhåll
39.4 Landstridskrafterna. Landskrigföring
39.5 Marinen. Sjökrigföring
39.6 Flygvapnet. Luftkrigföring
39.7 Militär utbildning

3 SAMHÄLLE