54.1 Teoreettinen ja fysikaalinen kemia

Aineen olomuodot. Kiinteä, kaasumainen, nestemäinen ja kolloidinen olomuoto
Stökiometriset lait. Atomi- ja molekyylipaino. Valenssit
Kemialliset reaktiot, yhdisteet, sidokset, liuokset ja katalysaattorit yleensä. Elektrolyysi. Ionit
Termokemia. Sähkökemia. Fotokemia. Radiokemia Kolloidikemia. Pintakemia
Muotoluokkaa 01 ei käytetä luokan 54.1 yhteydessä

Viittaukset muihin luokkiin