Luokkahaku 3+

3 YHTEISKUNTA
30 YLEINEN YHTEISKUNTATIEDE
30.1 Sosiologia
30.11 Sosiaaliset järjestelmät
30.111 Yhteiskunnallinen futurologia
30.112 Organisaatiososiologia
30.114 Alueellinen sosiologia
30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
30.13 Sosiaalipsykologia
30.15 Perhesosiologia
30.16 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
30.7 Kansalais- ja järjestötoiminta. Kokoustekniikka
30.8 Käytös- ja tapatieto
30.81 Juhlien järjestäminen
31 TILASTOTIEDE
31.3 Yleiset tilastot
31.32 Suomen yleiset tilastot
31.5 Väestötiede. Väestöpolitiikka
31.508 Väestötilastot
32 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat
32.1 Poliittiset järjestelmät
32.18 Eri maiden poliittiset järjestelmät ja sisäpolitiikka
32.182 Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka
32.1821 Suomen hallitusmuoto ja valtiosääntö
32.1826 Suomen valtiopäiväasiakirjat
32.1828 Suomen puolueet
32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
32.21 Siirtolaiset. Pakolaiset
32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa
32.5 Kansainvälinen politiikka
32.51 Euroopan unioni
32.52 Suomen ulkopolitiikka
32.6 Kansainvälinen yhteistyö
32.68 Kansainväliset järjestöt
32.7 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
33 OIKEUSTIEDE
33.03 Oikeusoppaat
33.04 Laki- ja säädöskokoelmat. Oikeustapauskokoelmat
33.041 Komiteanmietinnöt
33.1 Kansainvälinen oikeus
33.2 Julkis- ja hallinto-oikeus
33.21 Valtiosääntöoikeus
33.22 Virkamiesoikeus
33.23 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
33.24 Sosiaalioikeus
33.25 Vero-oikeus
33.26 Kunnallisoikeus
33.27 Kirkko-oikeus
33.3 Siviili- ja kauppaoikeus
33.31 Perhe- ja holhousoikeus
33.32 Perintö- ja testamenttioikeus
33.33 Esine- ja velvoiteoikeus
33.331 Asunto- ja kiinteistönkauppaoikeus
33.34 Immateriaalioikeudet
33.35 Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
33.36 Kauppaoikeus
33.362 Kirjanpito- ja tilintarkastuslainsäädäntö
33.364 Yhtiölainsäädäntö
33.367 Pankkilainsäädäntö
33.368 Vakuutuslainsäädäntö
33.4 Talousoikeus
33.41 Maa- ja vesioikeus
33.42 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
33.43 Elinkeino-oikeus
33.44 Työoikeus
33.45 Liikennelainsäädäntö
33.5 Rikosoikeus
33.58 Kriminaalipolitiikka. Vankeinhoito
33.6 Prosessioikeus. Oikeushallinto
33.62 Ulosotto- ja konkurssilainsäädäntö
34 ALUESUUNNITTELU. ALUEPOLITIIKKA
34.1 Valtakunnansuunnittelu
34.2 Seutusuunnittelu
34.5 Yhdyskuntasuunnittelu. Kaupunkisuunnittelu Ympäristönsuunnittelu
34.52 Asuinalueiden suunnittelu
34.56 Liikennesuunnittelu
34.57 Viheralueiden suunnittelu
35 HALLINTO
35.1 Valtionhallinto
35.11 Keskushallinto
35.12 Valtion alue- ja paikallishallinto. Maakuntahallinto
35.4 Kunnallishallinto. Paikallishallinto
35.48 Kuntien yhteistoiminta
35.6 Palo- ja pelastustoimi
35.7 Poliisitoimi. Yleinen turvallisuus
36 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
36.1 Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet
36.11 Pääoma. Luonnonvarat
36.111 Maa. Kiinteistöt. Tontit
36.12 Tuotanto. Tuottavuus
36.13 Työ. Työelämä
36.131 Työvoimapolitiikka
36.132 Palkkapolitiikka. Tulopolitiikka
36.133 Työmarkkinajärjestöt
36.14 Hinnat. Hintapolitiikka
36.15 Elintaso. Kulutus
36.2 Raha. Valuutta
36.22 Pankkitoimi. Pörssitoimi. Sijoitustoiminta
36.3 Vakuutustoimi
36.4 Osuustoiminta
36.5 Julkinen talous. Finanssioppi
36.51 Taloussuunnittelu
36.52 Verotus. Veropolitiikka
36.53 Julkistaloudellinen kirjanpito ja tilintarkastus
36.6 Kansainvälinen talous. Maailmankauppa
36.61 Kansainväliset talousjärjestöt
36.62 Monikansalliset yritykset
36.63 Suomen ulkomaankauppa
36.68 Kehitysmaiden taloudelliset olot
37 SOSIAALIPOLITIIKKA
37.1 Työsuojelu. Ergonomia
37.13 Eri alojen työsuojelu ja ergonomia
37.2 Sosiaaliturvapolitiikka
37.21 Toimeentuloturva
37.23 Sosiaalipalvelut
37.232 Vanhusten huolto
37.233 Vammaisten huolto
37.4 Perhepolitiikka
37.41 Päivähoito
37.42 Lasten ja nuorten huolto ja suojelu
37.5 Asuntopolitiikka
37.6 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
37.61 Alkoholipolitiikka
37.62 Huumausainepolitiikka
37.7 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
37.8 Kuluttajapolitiikka
38 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
38.1 Perhe- ja kotikasvatus
38.2 Opetusoppi
38.22 Oppimateriaalit. Opetusvälineet
38.221 Tietotekniikan käyttö opetuksessa
38.29 Eri alojen opetusoppi
38.291 Filosofian ja psykologian opetusoppi
38.292 Uskonnon opetusoppi
38.293 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
38.294 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
38.295 Matematiikan, luonnontieteiden ja lääketieteen opetusoppi
38.296 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
38.297 Taiteiden ja urheilun opetusoppi
38.298 Kielten ja kirjallisuuden opetusoppi
38.299 Historian opetusoppi
38.3 Opiskelutekniikka
38.4 Yliopistot. Korkeakoulut
38.41 Yksittäiset yliopistot ja korkeakoulut
38.5 Koululaitos
38.51 Esiopetus
38.52 Peruskoulut
38.54 Keskiasteen koulutus. Toisen asteen koulutus
38.541 Lukiot
38.542 Ammatillinen koulutus
38.55 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
38.551 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
38.552 Kuulovammaiset
38.553 Näkövammaiset
38.554 Liikuntavammaiset
38.555 Kehitysvammaiset
38.58 Erikois- ja kokeilukoulut
38.59 Erityislahjakkaiden opetus
38.6 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö
38.61 Kansanopistot. Kansankorkeakoulut
38.62 Kansalaisopistot. Työväenopistot
38.63 Kansansivistysjärjestöt
38.64 Itseopiskelu. Opintokerhotoiminta
38.7 Nuorisotyö. Lapsityö
38.71 Partioliike
38.8 Ammatinvalinta
39 MAANPUOLUSTUS
39.1 Aseistus. Asevarustelu. Asekauppa
39.2 Huolto
39.4 Maavoimat. Maasodankäynti
39.5 Merivoimat. Merisodankäynti
39.6 Ilmavoimat. Ilmasodankäynti
39.7 Sotilaskoulutus

36.13 Työ. Työelämä

Työ, työelämä ja työolot yleensä
Työn taloustiede. Työn ja ammattien sosiologia
Työn psykologia. Työssä viihtyminen. Työstä vieraantuminen
Nuorten työntekijöiden, naisten, miesten, vammaisten sekä muiden työntekijäryhmien asema työelämässä
Lapsityövoiman käyttö
Työ taloustieteellisenä kysymyksenä
Eri alojen työ, työolot ja ammatit luokitetaan alan mukaan

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ammatit, sosiologia 36.13
Henkinen väkivalta, työpaikoilla 36.13
ILO 36.13
Jaksaminen, työelämä 36.13
Kansalaisen asema työelämässä 36.13
Kiusaaminen, sosiaalipsykologia 36.13
Kiusaaminen, työelämä 36.13
Lapsityövoiman käyttö 36.13
Miehet, asema työelämässä 36.13
Naiset, asema työelämässä 36.13
Nuoret, asema työelämässä 36.13
Pimeä työ, työelämä 36.13
Suojatyöpaikat 36.13
Työ 36.13
Työ, kansantaloustiede 36.13
Työ, psykologia 36.13
Työ, sosiologia 36.13
Työ, taloustiede 36.13
Työelämä 36.13
Työhyvinvointi, työviihtyvyys 36.13
Työmatkat, työolot 36.13
Työmotivaatio 36.13
Työn psykologia 36.13
Työn sosiologia 36.13
Työolot 36.13
Työpaikkakiusaaminen 36.13
Työpsykologia 36.13
Työssä jaksaminen 36.13
Työssä jatkaminen 36.13
Työssä viihtyminen 36.13
Työssäjatkaminen 36.13
Työssäkäynti 36.13
Työssäviihtyminen 36.13
Työstä vieraantuminen 36.13
Työtyytyväisyys 36.13
Työyhteisöt 36.13
Vaaratilanteet, työelämä 36.13
Vammaiset, asema työelämässä 36.13
Vieraantuminen, työelämä 36.13
Viihtyminen, työelämä 36.13
Yhteisölliset työtilat, työn sosiologia 36.13
Syrjintä, työelämä 36.13+
Etätyö 36.13+
Pätkätyö 36.13+
Syrjäytyminen, työelämä 36.13+
Työskentely ulkomailla 36.13+
Aluekehitys, aluetalous 36.1+
Elinkeinot 36.1+
Finanssikriisit 36.1+
Harmaa talous, talouden rakenteet 36.1+
Huoltosuhde, talouspolitiikka 36.1+
Investoinnit, talouspolitiikka 36.1+
Investointitoiminta, talouspolitiikka 36.1+
Luova talous 36.1+
Markkinat, kansantalous 36.1+
Pimeä työ, talouden rakenteet 36.1+
Prekariaatti, taloudelliset rakenteet 36.1+
Prekarisaatio, taloudelliset rakenteet 36.1+
Sijoitustoiminta, talouspolitiikka 36.1+
TE-keskukset 36.1+
Työvoima- ja elinkeinokeskukset 36.1+
Velkakriisit 36.1+
Aluetalous 36.1+
Elinkeinoelämä 36.1+
Elvytys, talouspolitiikka 36.1+
Kauppa- ja teollisuushallinto 36.1+
Kriisit, talous 36.1+
Lama, talouspolitiikka 36.1+
Maantiede, talousmaantiede 36.1+
Nousukaudet, talouspolitiikka 36.1+
Pulakaudet 36.1+
Suhdannekehitys 36.1+
Suhdanteet 36.1+
Taantuma, talouspolitiikka 36.1+
Taloudellinen kasvu 36.1+
Taloudellinen taantuma 36.1+
Taloudellinen toiminta, taloustiede 36.1+
Taloudelliset rakenteet, talouspolitiikka 36.1+
Talouden elvytys 36.1+
Talouskriisit 36.1+
Talouslamat 36.1+
Talousmaantiede 36.1+
Talouspolitiikka 36.1+
Teollistuminen, taloustiede ja -politiikka 36.1+
Vakautus, talouspolitiikka 36.1+
Verkostotalous, talouspolitiikka 36.1+
Kansantaloustiede 36+
Kapitalismi, talousjärjestelmät 36+
Kommunismi, talousjärjestelmät 36+
Makroekonomia, kansantaloustiede 36+
Marxismi, talousjärjestelmät 36+
Mikroekonomia, kansantaloustiede 36+
Sekatalousjärjestelmä, taloustiede 36+
Sosialismi, talousjärjestelmät 36+
Talousjärjestelmät 36+
Taloustiede 36+
Yhteiskuntajärjestelmät, taloustiede 36+
Yhteiskuntatalous 36+