Luokkahaku 3+

3 YHTEISKUNTA
30 YLEINEN YHTEISKUNTATIEDE
30.1 Sosiologia
30.11 Sosiaaliset järjestelmät
30.111 Yhteiskunnallinen futurologia
30.112 Organisaatiososiologia
30.114 Alueellinen sosiologia
30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
30.13 Sosiaalipsykologia
30.15 Perhesosiologia
30.16 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
30.7 Kansalais- ja järjestötoiminta. Kokoustekniikka
30.8 Käytös- ja tapatieto
30.81 Juhlien järjestäminen
31 TILASTOTIEDE
31.3 Yleiset tilastot
31.32 Suomen yleiset tilastot
31.5 Väestötiede. Väestöpolitiikka
31.508 Väestötilastot
32 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat
32.1 Poliittiset järjestelmät
32.18 Eri maiden poliittiset järjestelmät ja sisäpolitiikka
32.182 Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka
32.1821 Suomen hallitusmuoto ja valtiosääntö
32.1826 Suomen valtiopäiväasiakirjat
32.1828 Suomen puolueet
32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
32.21 Siirtolaiset. Pakolaiset
32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa
32.5 Kansainvälinen politiikka
32.51 Euroopan unioni
32.52 Suomen ulkopolitiikka
32.6 Kansainvälinen yhteistyö
32.68 Kansainväliset järjestöt
32.7 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
33 OIKEUSTIEDE
33.03 Oikeusoppaat
33.04 Laki- ja säädöskokoelmat. Oikeustapauskokoelmat
33.041 Komiteanmietinnöt
33.1 Kansainvälinen oikeus
33.2 Julkis- ja hallinto-oikeus
33.21 Valtiosääntöoikeus
33.22 Virkamiesoikeus
33.23 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
33.24 Sosiaalioikeus
33.25 Vero-oikeus
33.26 Kunnallisoikeus
33.27 Kirkko-oikeus
33.3 Siviili- ja kauppaoikeus
33.31 Perhe- ja holhousoikeus
33.32 Perintö- ja testamenttioikeus
33.33 Esine- ja velvoiteoikeus
33.331 Asunto- ja kiinteistönkauppaoikeus
33.34 Immateriaalioikeudet
33.35 Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
33.36 Kauppaoikeus
33.362 Kirjanpito- ja tilintarkastuslainsäädäntö
33.364 Yhtiölainsäädäntö
33.367 Pankkilainsäädäntö
33.368 Vakuutuslainsäädäntö
33.4 Talousoikeus
33.41 Maa- ja vesioikeus
33.42 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
33.43 Elinkeino-oikeus
33.44 Työoikeus
33.45 Liikennelainsäädäntö
33.5 Rikosoikeus
33.58 Kriminaalipolitiikka. Vankeinhoito
33.6 Prosessioikeus. Oikeushallinto
33.62 Ulosotto- ja konkurssilainsäädäntö
34 ALUESUUNNITTELU. ALUEPOLITIIKKA
34.1 Valtakunnansuunnittelu
34.2 Seutusuunnittelu
34.5 Yhdyskuntasuunnittelu. Kaupunkisuunnittelu Ympäristönsuunnittelu
34.52 Asuinalueiden suunnittelu
34.56 Liikennesuunnittelu
34.57 Viheralueiden suunnittelu
35 HALLINTO
35.1 Valtionhallinto
35.11 Keskushallinto
35.12 Valtion alue- ja paikallishallinto. Maakuntahallinto
35.4 Kunnallishallinto. Paikallishallinto
35.48 Kuntien yhteistoiminta
35.6 Palo- ja pelastustoimi
35.7 Poliisitoimi. Yleinen turvallisuus
36 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
36.1 Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet
36.11 Pääoma. Luonnonvarat
36.111 Maa. Kiinteistöt. Tontit
36.12 Tuotanto. Tuottavuus
36.13 Työ. Työelämä
36.131 Työvoimapolitiikka
36.132 Palkkapolitiikka. Tulopolitiikka
36.133 Työmarkkinajärjestöt
36.14 Hinnat. Hintapolitiikka
36.15 Elintaso. Kulutus
36.2 Raha. Valuutta
36.22 Pankkitoimi. Pörssitoimi. Sijoitustoiminta
36.3 Vakuutustoimi
36.4 Osuustoiminta
36.5 Julkinen talous. Finanssioppi
36.51 Taloussuunnittelu
36.52 Verotus. Veropolitiikka
36.53 Julkistaloudellinen kirjanpito ja tilintarkastus
36.6 Kansainvälinen talous. Maailmankauppa
36.61 Kansainväliset talousjärjestöt
36.62 Monikansalliset yritykset
36.63 Suomen ulkomaankauppa
36.68 Kehitysmaiden taloudelliset olot
37 SOSIAALIPOLITIIKKA
37.1 Työsuojelu. Ergonomia
37.13 Eri alojen työsuojelu ja ergonomia
37.2 Sosiaaliturvapolitiikka
37.21 Toimeentuloturva
37.23 Sosiaalipalvelut
37.232 Vanhusten huolto
37.233 Vammaisten huolto
37.4 Perhepolitiikka
37.41 Päivähoito
37.42 Lasten ja nuorten huolto ja suojelu
37.5 Asuntopolitiikka
37.6 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
37.61 Alkoholipolitiikka
37.62 Huumausainepolitiikka
37.7 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
37.8 Kuluttajapolitiikka
38 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
38.1 Perhe- ja kotikasvatus
38.2 Opetusoppi
38.22 Oppimateriaalit. Opetusvälineet
38.221 Tietotekniikan käyttö opetuksessa
38.29 Eri alojen opetusoppi
38.291 Filosofian ja psykologian opetusoppi
38.292 Uskonnon opetusoppi
38.293 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
38.294 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
38.295 Matematiikan, luonnontieteiden ja lääketieteen opetusoppi
38.296 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
38.297 Taiteiden ja urheilun opetusoppi
38.298 Kielten ja kirjallisuuden opetusoppi
38.299 Historian opetusoppi
38.3 Opiskelutekniikka
38.4 Yliopistot. Korkeakoulut
38.41 Yksittäiset yliopistot ja korkeakoulut
38.5 Koululaitos
38.51 Esiopetus
38.52 Peruskoulut
38.54 Keskiasteen koulutus. Toisen asteen koulutus
38.541 Lukiot
38.542 Ammatillinen koulutus
38.55 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
38.551 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
38.552 Kuulovammaiset
38.553 Näkövammaiset
38.554 Liikuntavammaiset
38.555 Kehitysvammaiset
38.58 Erikois- ja kokeilukoulut
38.59 Erityislahjakkaiden opetus
38.6 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö
38.61 Kansanopistot. Kansankorkeakoulut
38.62 Kansalaisopistot. Työväenopistot
38.63 Kansansivistysjärjestöt
38.64 Itseopiskelu. Opintokerhotoiminta
38.7 Nuorisotyö. Lapsityö
38.71 Partioliike
38.8 Ammatinvalinta
39 MAANPUOLUSTUS
39.1 Aseistus. Asevarustelu. Asekauppa
39.2 Huolto
39.4 Maavoimat. Maasodankäynti
39.5 Merivoimat. Merisodankäynti
39.6 Ilmavoimat. Ilmasodankäynti
39.7 Sotilaskoulutus

34.57 Viheralueiden suunnittelu

Puistojen, puutarhojen, pihojen ja leikkikenttien suunnittelu yhdyskuntasuunnittelun kannalta
Puutarha-arkkitehtuuri yhdyskuntasuunnittelun kannalta
Hautausmaat ja niiden suunnittelu
Urheilu-, ulkoilu-, virkistys- ja viheralueet sekä niiden suunnittelu
Rakentamattomat alueet sekä luonnon- ja maatalousalueet maisemasuunnittelun kannalta
Maisemanhoito. Maisemointi
Jos teoksessa on sekä puutarhan tai pihan suunnittelua että hoitoa, annetaan etusija luokalle 67.3+

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Arkkitehtuuri, puutarha-arkkitehtuuri 34.57
Golfkentät, maisemasuunnittelu 34.57
Hautausmaat, suunnittelu 34.57
Hautauspalvelut, hautausmaat 34.57
Kulttuuriympäristöt, maisemansuojelu 34.57
Leikkipuistot, suunnittelu 34.57
Leirintäalueet, suunnittelu 34.57
Luonnonalueet, viheralueiden suunnittelu 34.57
Maatalousalueet, viheralueiden suunnittelu 34.57
Maisemanhoito 34.57
Maisemansuojelu, kulttuurimaisema 34.57
Maisemointi 34.57
Pihasuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu 34.57
Pihat, yhdyskuntasuunnittelu 34.57
Puistot, viheralueiden suunnittelu 34.57
Puutarha-arkkitehtuuri, yhdyskuntasuunnittelu 34.57
Puutarhat, yhdyskuntasuunnittelu 34.57
Puutarhataide 34.57
Rakennustaide, puutarha-arkkitehtuuri 34.57
Rakentamattomat alueet, viheralueiden suunnittelu 34.57
Ulkoilualueet, viheralueiden suunnittelu 34.57
Urheilualueet, suunnittelu 34.57
Urheilukentät, maisemasuunnittelu 34.57
Urheilukeskukset, urheilualueiden suunnittelu 34.57
Uurnalehdot, suunnittelu 34.57
Vesistöt, virkistyskäyttö, suunnittelu 34.57
Viheralueet, suunnittelu 34.57
Virkistysalueet, viheralueiden suunnittelu 34.57
Kaupunkiseudut, suunnittelu 34.5+
Ääniympäristö, ympäristönsuunnittelu 34.5+
Arkkitehtuuri, asemakaava-arkkitehtuuri 34.5+
Arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri 34.5+
Arkkitehtuuri, yhdyskuntasuunnittelu 34.5+
Arkkitehtuurikilpailut, asemakaava-arkkitehtuuri 34.5+
Arkkitehtuurikilpailut, maisema-arkkitehtuuri 34.5+
Arkkitehtuurikilpailut, yhdyskuntasuunnittelu 34.5+
Arkkitehtuuripiirustukset, asemakaavat 34.5+
Asemakaava-arkkitehtuuri 34.5+
Asemakaavaoppi 34.5+
Asemakaavat 34.5+
Detaljikaavat, asemakaavat 34.5+
Estetiikka, ympäristöestetiikka 34.5+
Kaavoitus, asemakaavat 34.5+
Kaavoitus, ympäristönsuunnittelu 34.5+
Kaupungit, kaavoitus 34.5+
Kaupunkiarkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu 34.5+
Kaupunkisuunnittelu 34.5+
Kulttuurimaisema, suojelu 34.5+
Kulttuurimaisema, suunnittelu 34.5+
Kulttuuriympäristöt, ympäristönsuunnittelu 34.5+
Kuntasuunnittelu, maankäytön kannalta 34.5+
Kyläsuunnittelu 34.5+
Maankäyttö, kunnat ja kaupungit 34.5+
Maankäyttö, ympäristönsuunnittelu 34.5+
Maisema-arkkitehtuuri 34.5+
Maisemasuunnittelu 34.5+
Miljöösuunnittelu 34.5+
Osayleiskaavat 34.5+
Perinnemaisema, suojelu 34.5+
Perinnemaisema, suunnittelu 34.5+
Piirustus, asemakaavat 34.5+
Pääkaupunkiseutu, kaupunkisuunnittelu 34.5+
Rakennuskaavat 34.5+
Rakennustaide, asemakaava-arkkitehtuuri 34.5+
Rakennustaide, maisema-arkkitehtuuri 34.5+
Rakennustaide, yhdyskuntasuunnittelu 34.5+
Rantakaavat 34.5+
Rantojensuojelu, kaavoitus 34.5+
Saneeraus, yhdyskuntasuunnittelu 34.5+
Taajamat, kaavoitus 34.5+
Taajamat, yhdyskuntasuunnittelu 34.5+
Taajamat, ympäristönsuunnittelu 34.5+
Tila, ympäristönsuunnittelu 34.5+
Tontit, yhdyskuntasuunnittelu 34.5+
Tonttipolitiikka 34.5+
Yhdyskuntapolitiikka 34.5+
Yhdyskuntasuunnittelu 34.5+
Yleiskaavat 34.5+
Ympäristöestetiikka 34.5+
Ympäristönsuunnittelu 34.5+
Ympäristöpsykologia 34.5+
Äänimaisema, ympäristösuunnittelu 34.5+
Aluekehitys 34+
Asutuspolitiikka 34+
Asutustilat, asutuspolitiikka 34+
EU, aluepolitiikka 34+
Euroopan unioni, aluepolitiikka 34+
Kaupunkipolitiikka 34+
Maaseutupolitiikka 34+
Osaamiskeskukset, aluepolitiikka 34+
Aluepolitiikka 34+
Aluesuunnittelu 34+
Aluetiede 34+
Arkkitehtuuri, aluesuunnittelu 34+
Haja-asutus, aluesuunnittelu 34+
Hajautus, aluepolitiikka 34+
Jakolaitos, maapolitiikka 34+
Kaavoitus, aluesuunnittelu 34+
Keskittäminen, aluepolitiikka 34+
Keskusaluejärjestelmät, aluesuunnittelu 34+

Viittaukset: 1 - 100 / 114

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]