Luokkahaku 3+

3 YHTEISKUNTA
30 YLEINEN YHTEISKUNTATIEDE
30.1 Sosiologia
30.11 Sosiaaliset järjestelmät
30.111 Yhteiskunnallinen futurologia
30.112 Organisaatiososiologia
30.114 Alueellinen sosiologia
30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
30.13 Sosiaalipsykologia
30.15 Perhesosiologia
30.16 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
30.7 Kansalais- ja järjestötoiminta. Kokoustekniikka
30.8 Käytös- ja tapatieto
30.81 Juhlien järjestäminen
31 TILASTOTIEDE
31.3 Yleiset tilastot
31.32 Suomen yleiset tilastot
31.5 Väestötiede. Väestöpolitiikka
31.508 Väestötilastot
32 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat
32.1 Poliittiset järjestelmät
32.18 Eri maiden poliittiset järjestelmät ja sisäpolitiikka
32.182 Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka
32.1821 Suomen hallitusmuoto ja valtiosääntö
32.1826 Suomen valtiopäiväasiakirjat
32.1828 Suomen puolueet
32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
32.21 Siirtolaiset. Pakolaiset
32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa
32.5 Kansainvälinen politiikka
32.51 Euroopan unioni
32.52 Suomen ulkopolitiikka
32.6 Kansainvälinen yhteistyö
32.68 Kansainväliset järjestöt
32.7 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
33 OIKEUSTIEDE
33.03 Oikeusoppaat
33.04 Laki- ja säädöskokoelmat. Oikeustapauskokoelmat
33.041 Komiteanmietinnöt
33.1 Kansainvälinen oikeus
33.2 Julkis- ja hallinto-oikeus
33.21 Valtiosääntöoikeus
33.22 Virkamiesoikeus
33.23 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
33.24 Sosiaalioikeus
33.25 Vero-oikeus
33.26 Kunnallisoikeus
33.27 Kirkko-oikeus
33.3 Siviili- ja kauppaoikeus
33.31 Perhe- ja holhousoikeus
33.32 Perintö- ja testamenttioikeus
33.33 Esine- ja velvoiteoikeus
33.331 Asunto- ja kiinteistönkauppaoikeus
33.34 Immateriaalioikeudet
33.35 Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
33.36 Kauppaoikeus
33.362 Kirjanpito- ja tilintarkastuslainsäädäntö
33.364 Yhtiölainsäädäntö
33.367 Pankkilainsäädäntö
33.368 Vakuutuslainsäädäntö
33.4 Talousoikeus
33.41 Maa- ja vesioikeus
33.42 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
33.43 Elinkeino-oikeus
33.44 Työoikeus
33.45 Liikennelainsäädäntö
33.5 Rikosoikeus
33.58 Kriminaalipolitiikka. Vankeinhoito
33.6 Prosessioikeus. Oikeushallinto
33.62 Ulosotto- ja konkurssilainsäädäntö
34 ALUESUUNNITTELU. ALUEPOLITIIKKA
34.1 Valtakunnansuunnittelu
34.2 Seutusuunnittelu
34.5 Yhdyskuntasuunnittelu. Kaupunkisuunnittelu Ympäristönsuunnittelu
34.52 Asuinalueiden suunnittelu
34.56 Liikennesuunnittelu
34.57 Viheralueiden suunnittelu
35 HALLINTO
35.1 Valtionhallinto
35.11 Keskushallinto
35.12 Valtion alue- ja paikallishallinto. Maakuntahallinto
35.4 Kunnallishallinto. Paikallishallinto
35.48 Kuntien yhteistoiminta
35.6 Palo- ja pelastustoimi
35.7 Poliisitoimi. Yleinen turvallisuus
36 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
36.1 Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet
36.11 Pääoma. Luonnonvarat
36.111 Maa. Kiinteistöt. Tontit
36.12 Tuotanto. Tuottavuus
36.13 Työ. Työelämä
36.131 Työvoimapolitiikka
36.132 Palkkapolitiikka. Tulopolitiikka
36.133 Työmarkkinajärjestöt
36.14 Hinnat. Hintapolitiikka
36.15 Elintaso. Kulutus
36.2 Raha. Valuutta
36.22 Pankkitoimi. Pörssitoimi. Sijoitustoiminta
36.3 Vakuutustoimi
36.4 Osuustoiminta
36.5 Julkinen talous. Finanssioppi
36.51 Taloussuunnittelu
36.52 Verotus. Veropolitiikka
36.53 Julkistaloudellinen kirjanpito ja tilintarkastus
36.6 Kansainvälinen talous. Maailmankauppa
36.61 Kansainväliset talousjärjestöt
36.62 Monikansalliset yritykset
36.63 Suomen ulkomaankauppa
36.68 Kehitysmaiden taloudelliset olot
37 SOSIAALIPOLITIIKKA
37.1 Työsuojelu. Ergonomia
37.13 Eri alojen työsuojelu ja ergonomia
37.2 Sosiaaliturvapolitiikka
37.21 Toimeentuloturva
37.23 Sosiaalipalvelut
37.232 Vanhusten huolto
37.233 Vammaisten huolto
37.4 Perhepolitiikka
37.41 Päivähoito
37.42 Lasten ja nuorten huolto ja suojelu
37.5 Asuntopolitiikka
37.6 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
37.61 Alkoholipolitiikka
37.62 Huumausainepolitiikka
37.7 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
37.8 Kuluttajapolitiikka
38 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
38.1 Perhe- ja kotikasvatus
38.2 Opetusoppi
38.22 Oppimateriaalit. Opetusvälineet
38.221 Tietotekniikan käyttö opetuksessa
38.29 Eri alojen opetusoppi
38.291 Filosofian ja psykologian opetusoppi
38.292 Uskonnon opetusoppi
38.293 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
38.294 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
38.295 Matematiikan, luonnontieteiden ja lääketieteen opetusoppi
38.296 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
38.297 Taiteiden ja urheilun opetusoppi
38.298 Kielten ja kirjallisuuden opetusoppi
38.299 Historian opetusoppi
38.3 Opiskelutekniikka
38.4 Yliopistot. Korkeakoulut
38.41 Yksittäiset yliopistot ja korkeakoulut
38.5 Koululaitos
38.51 Esiopetus
38.52 Peruskoulut
38.54 Keskiasteen koulutus. Toisen asteen koulutus
38.541 Lukiot
38.542 Ammatillinen koulutus
38.55 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
38.551 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
38.552 Kuulovammaiset
38.553 Näkövammaiset
38.554 Liikuntavammaiset
38.555 Kehitysvammaiset
38.58 Erikois- ja kokeilukoulut
38.59 Erityislahjakkaiden opetus
38.6 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö
38.61 Kansanopistot. Kansankorkeakoulut
38.62 Kansalaisopistot. Työväenopistot
38.63 Kansansivistysjärjestöt
38.64 Itseopiskelu. Opintokerhotoiminta
38.7 Nuorisotyö. Lapsityö
38.71 Partioliike
38.8 Ammatinvalinta
39 MAANPUOLUSTUS
39.1 Aseistus. Asevarustelu. Asekauppa
39.2 Huolto
39.4 Maavoimat. Maasodankäynti
39.5 Merivoimat. Merisodankäynti
39.6 Ilmavoimat. Ilmasodankäynti
39.7 Sotilaskoulutus

32.21 Siirtolaiset. Pakolaiset

Siirtolaisuus, maahanmuutto ja maastamuutto yleensä
Poliittiset pakolaiset ja sotapakolaiset eri maissa
Siirtolais-, maahanmuutto-, pakolais- ja turvapaikkapolitiikka eri maissa
Siirtolaisten ja pakolaisten asema eri maissa
Kotouttaminen. Kotoutuminen
Siirtolaisten ja pakolaisten asemaa tietyllä elämänalueella koskevat teokset luokitetaan alan mukaan
Siirtolaisuuden historia eri maissa 32.2109

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Amerikanruotsalaiset, siirtolaisuus 32.21
Amerikansuomalaiset, siirtolaisuus 32.21
Australiansuomalaiset, siirtolaisuus 32.21
Kanadansuomalaiset, siirtolaisuus 32.21
Kansalaisen asema, siirtolaiset ja pakolaiset 32.21
Kotouttaminen 32.21
Kotoutuminen 32.21
Maahanmuuttajat, asema yhteiskunnassa 32.21
Maahanmuuttajatyö 32.21
Maahanmuutto, pakolaiskysymys 32.21
Maahanmuutto, siirtolaisuus 32.21
Maahanmuuttopolitiikka 32.21
Maastamuutto, pakolaiskysymys 32.21
Maastamuutto, siirtolaisuus 32.21
Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat 32.21
Muuttoliike, siirtolaisuus 32.21
Norjansuomalaiset, siirtolaisuus 32.21
Pakolaiset, asema yhteiskunnassa 32.21
Pakolaispolitiikka 32.21
Poliittiset pakolaiset 32.21
Ruotsinsuomalaiset, siirtolaisuus 32.21
Siirtolaiset, asema yhteiskunnassa 32.21
Siirtolaisuus 32.21
Sota-aika, pakolaiset 32.21
Sotapakolaiset 32.21
Turvapaikanhakijat 32.21
Turvapaikkapolitiikka 32.21
Vierastyöläiset, siirtolaisten asema 32.21
Väestönsiirrot, ihmisoikeudet 32.21
Etninen identiteetti, ihmisoikeudet 32.2+
Etniset vähemmistöt, asema yhteiskunnassa 32.2+
Homoseksuaalisuus, asema yhteiskunnassa 32.2+
Identiteettisuoja 32.2+
Kansalliset vähemmistöt, asema yhteiskunnassa 32.2+
Kielellinen identiteetti, ihmisoikeudet 32.2+
Kulttuuri-identiteetti, ihmisoikeudet 32.2+
Lesbolaisuus, asema yhteiskunnassa 32.2+
Lesbous, asema yhteiskunnassa 32.2+
Maastakarkotus, ihmisoikeudet 32.2+
Perusoikeudet, ihmisoikeudet 32.2+
Seksuaalinen identiteetti, ihmisoikeudet 32.2+
Seksuaalivähemmistöt, asema yhteiskunnassa 32.2+
Sukupuoli-identiteetti, ihmisoikeudet 32.2+
Sukupuolivähemmistöt, asema yhteiskunnassa 32.2+
Syrjintä, etniset vähemmistöt 32.2+
Syrjintä, kielelliset vähemmistöt 32.2+
Syrjintä, rasismi 32.2+
Transsukupuolisuus, vähemmistöjen asema 32.2+
Uskonnollinen identiteetti, ihmisoikeudet 32.2+
Vihapuhe 32.2+
Aatteelliset vähemmistöt, asema yhteiskunnassa 32.2+
Aivopesu, ihmisoikeudet 32.2+
Ajatuksenvapaus 32.2+
Antisemitismi 32.2+
Apartheid 32.2+
Etelä-Afrikka, rotukysymys 32.2+
Ihmisoikeudet 32.2+
Ihmisoikeuksien loukkaukset 32.2+
Intimiteettisuoja 32.2+
Juutalaiset, antisemitismi 32.2+
Juutalaisvainot 32.2+
Kansalaisen asema yhteiskunnassa 32.2+
Kansalaisoikeudet, ihmisoikeudet 32.2+
Kansalaistottelemattomuus 32.2+
Kansallinen identiteetti, ihmisoikeudet 32.2+
Kansallisuuskysymykset, ihmisoikeudet 32.2+
Keskitysleirit 32.2+
Kidutus, ihmisoikeudet 32.2+
Kielelliset vähemmistöt, asema yhteiskunnassa 32.2+
Kokoontumisvapaus, ihmisoikeudet 32.2+
Kotipaikka, ihmisoikeudet 32.2+
Kuolemanrangaistus, ihmisoikeudet 32.2+
Kurdit, vähemmistöjen asema 32.2+
Mielenosoitukset, ihmisoikeudet 32.2+
Mielipidevangit 32.2+
Mustalaiset, vähemmistökysymys 32.2+
Oikeusturva, ihmisoikeudet 32.2+
Painovapaus 32.2+
Poliittiset vangit 32.2+
Poliittiset vähemmistöt, asema yhteiskunnassa 32.2+
Rasismi 32.2+
Rasismi, antisemitismi 32.2+
Rasismi, apartheid 32.2+
Rodulliset vähemmistöt, asema yhteiskunnassa 32.2+
Rodut, rotusyrjintä ja vähemmistöt 32.2+
Romanit, vähemmistökysymys 32.2+
Rotuongelmat, ihmisoikeudet 32.2+
Rotusyrjintä 32.2+
Saamelaiset, vähemmistökysymys 32.2+
Sananvapaus, ihmisoikeudet 32.2+
Sensuuri 32.2+
Sikhit, vähemmistöjen asema 32.2+
Sukupuoliset vähemmistöt, asema yhteiskunnassa 32.2+
Syrjäytyminen, vähemmistöjen asema 32.2+
Tamilit, vähemmistöjen asema 32.2+
Toisinajattelijat, asema yhteiskunnassa 32.2+
Uskonnolliset vähemmistöt, asema yhteiskunnassa 32.2+
Uskonnonvapaus, ihmisoikeudet 32.2+
Uskonvainot, ihmisoikeuskysymykset 32.2+
Vankileirit 32.2+

Viittaukset: 1 - 100 / 109

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]